2023 YARIŞI BAŞLADI ! (2)

Önceki yazımızda, Cumhuriyetimizin 100. yılına yönelik olarak üç büyük partimizin nihayet açıkladıkları 2023 hedeflerinin önemini vurgulamış, halen yürürlükte olan ve Haziran 2000’de hazırlanan Uzun Vadeli (2001-2023) Plan Stratejisi’ne değinmiş, basında yer alan çeşitli hedefleri özetlemiş ve öncelikle yapılması gerekenin, geçirdiğimiz iki büyük kriz ile yeni (10.) plan hazırlıkları çerçevesinde mevcut stratejinin revize edilmesi gerektiğini belirtmiştik.
İncelememizin bu bölümünde, üç büyük partimizin seçim beyannamelerinde yer alan özellikle2023 hedeflerini özetleyeceğiz.
 
1.    AK Parti’nin seçim beyannamesi
“TÜRKİYE HAZIR, HEDEF 2023” ismiyle geçen Nisan ayında açıklanan AK Parti’nin toplam 160 sayfalık 2011 seçim beyannamesinin 5 ana bölümünden birinde, “Büyük Ekonomi” başlığı altında ekonomik ve mali ipolitikalar ile 2023 makro hedefleri yer almaktadır.(S: 30-67) Bu bölümde açıklanan 2023 hedefleriyle ilgili makro hedefler şunlardır:
 • Türkiye’nin GSYH bazında dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alması,
 • Enflasyon ve faiz oranlarının kalıcı biçimde tek haneli rakamlara indirilmesi,
 • İhracatımızın 500 milyar dolara ulaştırılması,
 • 82 milyonu aşacak bir nüfusa göre kişi başına milli gelirin 25 bin dolara yükseltilmesi,
 • En az 2 trilyon dolarlık bir ekonomi (milli gelir) büyüklüğüne ulaşılması.
Beyannamede bu makro hedefler yanında, hemen her konuda yapılan çalışmalar sıralandıktan sonra, o faaliyetlerle igili 2023 alt hedeflerine de özetle yer verilmektedir.
Örneğin;İstanbul’un dünyanın ilk 10 finans merkezleri içinde yer alması (s:41), işsizliğin %5’e indirilmesi (s:45), AR-GE harcamalarının GSYH’nın %3’üne çıkarılması (s:50), kendi milli tüfek, top, tank, helikopter ve uçağımızı yapacak duruma gelmemiz (s:56), dış müteahhitlik hizmetleri iş hacminin 100 milyar dolara yükseltilmesi (s:57), turist sayısının 50 milyona ve turizm gelirinin 50 milyar dolara ulaştırılması (s:60), tarımsal ekonomide ilk 5 ülkesi arasında yer almamız (s:63), yenilenebilir enerji payının %30’a ve rüzgar enerjisinde kurulu gücün 20.000 MW’a çıkarılması (s:66), 36.500 km karayolu, 7.500 km otoyol yapılması, Çanakkale-Boğaz geçişinin tamamlanması (s:70), demiryolunda yüksek hızlı hattın 10.000 km’yeçıkarılması (s:71), nüfusun %80’inin bilgisayar okur-yazarı olması,doktor sayısının 200 bine çıkarılması (s:84) ve bebek ölüm oranının binde 5’in altına indirilmesi (s:85) … gibi.
2.    CHP’nin 2011 seçim bildirgesi
Geçen Nisan ayında açıklanan ve toplam 134 sayfadan oluşan CHP seçim bildirgesinde konular 6 ana bölüm halinde ele alınmış ve diğer konular gibi ekonomiye de önemli bir yer ayrılarak, çeşitli alt başlıklar halinde ekonomik, mali ve sosyal konular irdelenmiş, bunlarla ilgili politikalar sıralanmıştır. (S:21-48)
 
“Sürdürülebilir kalkınma için… Üreten, büyüyen, paylaşan, çevre dostu ekonomi”başlığını taşıyan ekonomi bölümünün ilk üç sayfasında, ekonominin mevcut durumu ile ekonomik politikaların temel özellikleri sıralandıktan sonra, 24. sayfada “Cumhuriyetimizin 100. yıl hedefleri” alt başlığı ile aşağıdaki makro hedeflere yer verilmektedir:
 • 100. yıla kadar ortalama %7 büyüme hızı sağlanması,
 • GSYH’nin 2,6 trilyon dolara çıkarılması,
 • Kişi başına gelirin 31.500 dolara ulaştırılması,
 • Kişi başına gelirin böylece AB ortalamasının %85’ine ulaştırılması,
 • İhracatın 650 milyar dolara çıkarılması,
 • Cari işlemler açığının GSYH’nin %2,5’ine düşürülmesi,
 • Doğu ve Güneydoğu’da büyüme hızının yılda ortalama %9,5’i yakalamasının sağlanması,
 • Halen Türkiye ortalamasının ancak %56’sı düzeyinde olan bu bölgenin kişi başı gelirinin %75’ine ulaştırılması,
 • Her yıl ortalama 800 bin kişiye istihdam yaratılması,
 • Kadınların iş gücüne katılımının %40’a, iş gücüne genel katılım oranının ise %55’e çıkarılması,
 • İşsizlik oranının %5’e indirilmesi,
 • Tarımsal altyapı yatırımlarını hızlandırarak 2023’e kadar 110 milyon dönüm arazinin toplulaştırılması ve 4 milyon dönüm sulama yatırımı yapılması. (S:40)
Bildirgede, Ak Parti’nin aksine ekonomi dışındaki konular için 2023 hedeflerine yer verilmemiş, ancak tüm bölümlerde hemen her alt konu için öngörülen politikalar  ve yapılacak işler açıklanmıştır.
Örneğin: aile sigortasının getiririlmesi, yeni anayasa yapılması, %10 seçim barajının kaldırılması, zorunlu askerlik süresinin kısaltılması, emekliler için intibak yasası çıkarılması, çiftçiler için mazotun 1,5 liraya indirilmesi, YÖK’ün kaldırılması, yeni sınav sistemi getirilmesi ve yoksul öğrencilere karşılıksız burs verilmesi, tüm sanatçıların sosyal güvenceye kavuşturulması ve tüm engellilere sakatlık maaşı verilmesi… gibi.
CHP bildirgesinde ayrıca, kimi ekonomik ve sosyal konulara geniş yer verildiği ve izlenecek politikaların ayrıntılı olarak sıralandığı görülmektedir. Örneğin; yenilikçi, rekabetçi ve istihdamla büyüyen ekonomi (s:25-32), finansal ve kurumsal istikrarı sağlanmış ekonomi (s:33-35), bölgesel ve sektörel…kalkınmaya önem veren çevre dostu ekonomi (s:39-50), eşitlik ve toplumsal dayanışma (s:50-74) ile nitelikli kamu hizmetleri ve gün ışığında yönetim (s:76-104) … gibi.
3.    MHP’nin 2023 hedefleri(21 Şubat 2011 tarihli seçim beyannamesi özeti)
2023 yılına kadar küresel alanda güç merkezi haline gelmiş bir Türkiye’yi inşa etmeyi öngören MHP, 2011 seçim beyannamesinde 2023 hedeflerini üç dönem itibariyle planlamıştır.
 • Birinci dönem 2011 -2015 yıllarını kapsamakta olup, “Onarım ve toparlanma dönemi” olarak anılmaktadır.
 • İkinci dönem 2015-2019 yıllarını kapsamakta olup, “Gelişme, bütünleşme ve atılım dönemi” olarak adlandırılmaktadır.
 • Üçüncü dönem 2019-2023 yıllarını kapsamakta olup, “Bölgesinde ve küresel planda güç merkezi lider ülke Türkiye’ye ulaşma dönemi” olarak öngörülmektedir.
Anılan beyannamenin 47 sayfalık özetinde, bu dönemin sonunda, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında;
 • Yıllık ortalama %7 büyüme  hızı gerçekleştirilecek,
 • Milli gelir 2,1 trilyon dolara yükseltilecek,
 • Kişi başına gelir 25 bin dolara çıkarılacak,
 • İhracat 400 milyar dolara yükseltilecek,
 • 31 milyon vatandaşın çalışması sağlanacak.
Bu beyannamede de yukarıdaki makro hedefler dışında 100. yıl için alt hedeflere yer verilmemiş; ancak, daha önce gerçekleştirilecek işlerle ilgili çeşitli politikalar sıralanmıştır.
Örneğin; öngörülen ekonomik hedefler için gerekli kurum ve kuralların tesis edilmesi, mevcut çarpık düzene son verilmesi, toplumsal uzlaşma ile yeni Anayasa hazırlanması, terörün kökünü kazıyarak huzur ve güvenliğin tesis edilmesi, işsizlik ve yoksulluksorununu hafifleterek refah düzeyinin yükseltilmesi, devletin ve milletin bütünlüğünü esas alacak şekilde devlet teşkilatının yeniden yapılandırılması, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işler hale getirilmesi ve temel hakları teminat altına alarak bireysel özgürlüklerin güçlendirilmesi… gibi.
Bunların dışında beyannamede, rakamlara dayalı kimi ekonomik, mali ve sosyal politika vaatlerine de yar verilmiştir. Örneğin; Hilalkart uygulamasınıngetirilmesi, yoksul ailelerin en az bir ferdine iş verilmesi, net asgari ücretin 825 liraya çıkarılması, sosyal kesimlere çeşitli ek ödeme ve destekler sağlanması ve bunların vergi yüklerinin azaltılması… gibi.
Diğerlerinden farklı olarak MHP beyannamesinde ayrıca, özellikle yapılacak ekonomik atılım ve iyileştirmelerin ihtiyaç gösterdiği finansman için 9 düzenleme ile toplam 73,6 milyar TL kaynak yaratılacağına da ayrıntılı olarak yer verilmiştir. (S: 44-45)
Gelecek yazımızda seçim beyannamelerindeki bu 2023 hedeflerinin genel bir değerlendirmesini yapacağız. (SÜRECEK)
Kaynak: Korhaber.com

Bu gönderiyi paylaş